Download algemene voorwaarden

Artikel 1-Algemeen.
1. Tenzij wij schriftelijk anders hebben aangegeven zijn
deze voorwaarden toepasselijk op al onze
aanbiedingen en op alle, met ons gesloten
verkoopovereenkomsten. Van deze voorwaarden
afwijkende bedingen zijn slechts bindend, indien wij
deze schriftelijk hebben bevestigd.
2. Wanneer overeengekomen is dat wij een verkocht
goed van een derde zullen betrekken en deze derde
jegens ons een minder vergaande aansprakelijkheid
heeft dan wij krachtens deze algemene verkoop-,
leverings- en betalingsvoorwaarden jegens de
wederpartij hebben, dan gaat onze aansprakelijkheid,
in afwijking van het onder art. 9 bepaalde niet verder
dan die van bedoelde derde jegens ons.
Artikel 2-Aanbiedingen, aanvaarding
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst
gebonden, wanneer wij een bestelling schriftelijk
aanvaard.
Artikel 3-Kwaliteit, gewicht, afmetingen en vormen.
1. Tenzij bijzondere eisen ter zake van het verkochte
schriftelijk overeengekomen zijn, wordt volgens de
overeengekomen norm en bij gebreke daarvan volgens
handelskwaliteit geleverd.
2. Ten aanzien van de overeengekomen norm of de
handelskwaliteit gelden de gebruikelijke spelingen
binnen de norm, respectievelijk ten aanzien van de
handelskwaliteit.
3. De door ons uit voorraad te leveren goederen
kunnen voor de levering door de wederpartij voor
diens rekening in ons magazijn worden gekeurd mits
tijdig de wens daartoe aan ons wordt meegedeeld.
Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat hem
is aangezegd dat keuring kan geschieden, tot keuring is
overgegaan, wordt hij geacht de goederen te hebben
goedgekeurd en aanvaard.
Artikel 4-Prijzen.
1. Ingeval wij niet uit voorraad leveren zijn de
overeengekomen prijzen gebaseerd op levering af
fabriek van een derde en gebaseerd op de
omstandigheden en factoren zoals die bij het aangaan
van de overeenkomst gelden. Dit geldt in het bijzonder
voor goederen, die door ons van buiten Nederland
worden betrokken, waarbij de overeengekomen prijzen
gebaseerd zijn op de tijdens de totstandkoming van de
overeenkomst geldende verhouding tussen de koers
van de euro en van de desbetreffende buitenlandse
munteenheid. Wijzigen zich deze omstandigheden
en/of factoren -bedoelde koersen alsmede wijzigingen
van prijzen door onze leveranciers daaronder
begrepen- dan zijn wij gerechtigd de overeengekomen
prijzen met doorberekening van de omzetbelasting
dienovereenkomstig aan te passen.
2. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zijn bij
aanvoer af fabriek van een derde in-en/of
uitvoerrechten, in- en exportbelastingen,
inklaringskosten en emballage niet in onze prijzen
begrepen.
3. Ingeval wij uit voorraad leveren, gelden de op de dag
van bestelling in onze, dan van kracht zijnde prijslijsten
vermelde prijzen. Tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen leveren wij uit voorraad af magazijn.
Indien door ons franco aan de wederpartij geleverd
wordt, zullen tevens vrachtkosten en/of
transportverzekeringspremies aan de wederpartij in
rekening worden gebracht.
4. Alle door ons gehanteerde prijzen zijn exclusief
omzetbelasting.
Artikel 5-Levertijden en deelleveringen.
Levertijden zijn vastgesteld op basis van door de
betrokken fabrieken of toeleveranciers aan ons
verstrekte gegevens en worden steeds bij benadering
opgegeven. Zij gaan in, nadat wij een bestelling
schriftelijk hebben aanvaard en de wederpartij ons alle
voor uitvoering van de overeenkomst vereiste
gegevens ter beschikking heeft gesteld. Wij zullen naar
beste vermogen de levertijden in acht nemen. Blijkt
gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat om
welke reden dan ook (oorzaak gelegen bij ons
personeel en/of toeleveranciers daarbij inbegrepen)
vertraging optreedt in de uitvoering, dan zal de
levertijd met zoveel dagen worden verlengd, als de
opgetreden vertraging heeft bedragen. Overschrijding
van de levertijd geeft onze wederpartij in geen geval
recht op ontbinding en/of vergoeding van welke
schade dan ook. De wederpartij zal evenmin kunnen
verlangen dat wij voor levering door andere dan de
door ons gekozen fabrieken of toeleveranciers zorg
dragen.
Artikel 6-Betaling.
1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is
overeengekomen dient uiterlijk 14 dagen na
factuurdatum door ons te de betaling te zijn
ontvangen.
2. Is op de 14e dag na factuurdatum geen betaling van
onze wederpartij ontvangen, dan is deze, zonder dat
enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim. In dat
geval is de wederpartij, onverminderd onze verdere
rechten vanaf de 14e dag na factuurdatum de, dan
actuele wettelijke handelsrente verschuldigd over het
niet betaalde factuurbedrag. Bij de renteberekening
gelden gedeelten van een maand als een hele maand.
Voor zakelijke afnemers geldt de actuele wettelijke
handelsrente.
3. Noch schuldvergelijking, noch gehele of gedeeltelijke
inhouding is toegestaan, tenzij eventuele klachten de
betalingsverplichting van de wederpartij in stand laat.
Ook opschorting van de betalingsverplichting is
derhalve niet toegestaan.

4. Wij hebben ten alle tijden het recht te verlangen dat
de wederpartij binnen een door ons te bepalen termijn
op de wijze als door ons zal worden aangegeven,
alsnog zekerheid dan wel aanvullende zekerheid
verschaft voor de juiste nakoming van zijn (verdere)
betalingsverplichtingen; zolang een zodanige zekerheid
niet is gesteld, zijn wij niet tot (verdere) levering
verplicht en gerechtigd het aan ons verschuldigde
onmiddellijk op te eisen. Wij kunnen ook
onverminderd ons recht op schadevergoeding de
overeenkomst ontbinden c.q. ontbonden verklaren.
5. Acceptatie van wissels of andere handelspapieren
geldt niet als betaling.
6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter
inning van het aan ons verschuldigde zijn voor rekening
van de wederpartij, wanneer deze in verzuim is. De
buitengerechtelijke kosten- exclusief omzetbelastingbedragen
tenminste 15% van de openstaande facturen
en zijn verschuldigd wanneer wij geen gebruik maken
van de diensten van derden.
Artikel 7-Eigendomsvoorbehoud.
1. De eigendommen van de door ons verkochte en
door de wederpartij ontvangen goederen gaan eerst op
deze over nadat deze, al hetgeen hij, uit welke hoofde
dan ook aan ons verschuldigd is volledig aan ons heeft
voldaan, hetzelfde geldt indien en zolang het
factuurbedrag in rekening-courant is opgenomen of
verwerkt en het ons toekomende saldo niet is
aangezuiverd. De wederpartij is, anders dan in het
kader van zijn normale bedrijfsuitoefening niet
gerechtigd voor dat tijdstip de goederen aan derden in
eigendom over te dragen, dan wel de goederen te
verwerken. Tot verpanding of fiducaire
eigendomsoverdracht is de wederpartij tot dat tijdstip
evenmin bevoegd, zelfs niet in het kader van zijn
normale bedrijfsuitoefening.
2. Ingeval het in lid 1 bepaalde door de wederpartij
niet wordt nagekomen dan wel indien het bepaalde in
art. 11 toepassing heeft gevonden, zijn wij gerechtigd
zonder dat enige machtiging van onze wederpartij of
de rechter daartoe vereist is, de ons in eigendom
toebehorende goederen terug te halen of te doen
terughalen van de plaats waar deze zich alsdan
bevinden, onverminderd ons recht deze goederen in
revindicatoir beslag te nemen.
Artikel 8-Garantie en reclames.
1. Wij geven de fabrieksgarantie voor geleverde
producten door. Op boor- en montagewerk geldt een
garantie van 2 jaren.
2. Onder garantie vallen niet de gevolgen van normale
slijtage, onoordeelkundige behandeling, dan wel van
onjuist gebruik of niet of onjuist onderhoud.
3. Indien wij dit redelijkerwijs kunnen wensen en
verlangen, zal de wederpartij de te vervangen
goederen vrachtvrij en voor zijn risico naar ons zenden.
Zonder onze toestemming mogen geen goederen
geretourneerd worden. Betaling mag niet geweigerd
worden op grond van het feit, dat de
assurantieverplichtingen niet of niet te volle zouden
(zijn) nagekomen.
4. Onze, uit de garantie voortvloeiende verplichtingen
zijn beperkt tot herstel vaan de boor- en
montagewerkzaamheden. Herstel bij de wederpartij zal
op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur verricht
worden. De keuze uit de mogelijkheden komt aan ons
toe.
5. Ingeval voor de levering keuring door de wederpartij
heeft plaatsgevonden en de hem te leveren goederen
door hem zijn goedgekeurd of aanvaard, gelden bij
aftekening van het in lid 1 van dit artikel bepaalde geen
garantie onzerzijds voor zichtbare of kenbare gebreken
en zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.
6. Onze garantie geldt slechts indien en zolang de koper
aan al zijn verplichtingen uit hoofde van zijn
overeenkomst(en) met ons voldoet c.q. heeft voldaan.
Artikel 9-Aansprakelijkheid.
1. Onze aansprakelijkheid ter zake van aan de
wederpartij geleverde goederen is beperkt tot de
nakoming van onze hierboven omschreven
garantieverplichting, derhalve tot hetzij restitutie,
respectievelijk creditering, hetzij kosteloze vervanging,
hetzij herstel als aangegeven in art. 8 lid 4; zo zijn wij
bepaaldelijk niet gehouden – ook niet indien de
garantie van toepassing is- tot vergoeding van
bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving of
letselschade, tevergeefs gemaakte bewerkingskosten,
schade voortvloeiende uit aanspraak van derden
jegens wederpartij of welke andere directe of indirecte
schade dan ook en is iedere vordering tot ontbinding
e.o. schadevergoeding jegens ons uitgesloten.
2. Ingeval wij om enige andere reden dan ter zake van
de geleverde goederen schadeplichtig mochten zijn, zal
de door ons verschuldigde schadevergoeding–
behoudens in geval van opzet of grove schuld van een
orgaan onzerzijds- steeds beperkt zijn tot ten hoogste
90% van het overeengekomen bedrag, dan wel ingeval
facturering heeft plaatsgevonden, 90% van het
gefactureerde bedrag- exclusief omzetbelasting- ter
zake van de desbetreffende goederen.
3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade- ook niet
indien derden schade lijden- welke wordt veroorzaakt
door of ontstaan is in verband met goederen, die door
ons aan de wederpartij zijn geleverd. De wederpartij is
verplicht ons te vrijwaren tegen alle aanspraken welke
derden in verband met zodanige schade tegen ons
mochten instellen.
4. Mocht de wederpartij naar ons oordeel ten onrechte
een beroep op het bepaalde in art.8 doen en wij
deswege de verlangde nakoming weigeren, doch in
rechte komt vast te staan, dat ons oordeel niet juist
was, dan zal onze aansprakelijkheid zich oplossen in
een schadevergoeding van ten hoogste 90% van het
desbetreffende gefactureerde bedrag exclusief
omzetbelasting.

5. Alle vorderingen van de wederpartij ter zake van
geleverde goederen vervallen na zes maanden sinds de
factuurdatum.
Art.10-Overmacht.
1. Indien een geval van overmacht van blijvende aard
zich voordoet zijn wij gerechtigd zonder enige
verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst te
annuleren, dan wel niet verder uit te voeren.
2. Indien een geval van overmacht van tijdelijke aard
zich voordoet, zijn wij gerechtigd zonder enige
verplichting tot schadevergoeding, hetzij de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten, hetzij de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, met
dien verstande dat wij ingeval van opschorting
verplicht zijn binnen zes maanden nadat de overmacht
zich heeft voorgedaan, hetzij de uitvoering van de
overeenkomst te hervatten, hetzij de overeenkomst te
annuleren.
3. Onder gevallen van overmacht van blijvende of
tijdelijke aard die de volledige of tijdelijke uitvoering
van de overeenkomst verhinderen, ook al waren de
omstandigheden reeds voorzienbaar op het tijdstip dat
de overkomst tot stand kwam, worden onder meer
verstaan: brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging,
natuurrampen, stagnatie in aanvoer van materialen,
invoer-uitvoer-of doorvoerverboden, werkstaking bij of
boycot van ons of van onze leveranciers, wanprestatie
jegens ons van een fabriek of toeleverancier en voorts
van alle omstandigheden, waarbij of waarin
redelijkerwijs niet van ons gevergd kan worden, dat wij
onze verplichtingen (verder) nakomen. Onder
overmacht wordt tevens begrepen; de situatie dat een
derde met de levering van de door ons verkochte, bij
die derde bestelde goederen in gebreke blijft.
Art. 11-Wanprestatie en ontbinding.
1. Ingeval onze wederpartij niet, niet tijdig of niet
behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor
hem uit de, met hem gesloten overeenkomst
voortvloeit, alsmede indien onze wederpartij in staat
van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance
van betaling of zijn faillissement is aangevraagd, of tot
stillegging of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, dan
wel indien beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel
van zijn voorraden en/of inventaris en tenslotteingeval
onze wederpartij een natuurlijk persoon is- hij
onder curatele wordt gesteld, wordt onze wederpartij
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij
gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, dan
wel naar onze keuze de uitvoering van onze
verplichtingen ten aanzien van onze wederpartij, uit
welke hoofde dan ook, op te schorten, zonder dat wij
tot enige schadevergoeding of garantie verplicht zijn en
onverminderd onze verder toekomende rechten, met
name het recht op schadevergoeding.
2. Bij de, in lid 1 van dit artikel bepaalde wanprestatie,
laat onverlet ons recht onmiddellijke betaling te
vorderen van al hetgeen de wederpartij ons
verschuldigd is of zal worden, uit welke hoofde dan
ook.
Artikel 12-Geschillen.
Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van een
overeenkomst, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn of naar aanleiding van nadere
overeenkomst tussen ons en de wederpartij, zullen
behoudend hoger beroep door de bevoegde rechter te
Maastricht worden berecht, tenzij wij er de voorkeur
aan geven ons aan het oordeel van een andere
bevoegde rechter te onderwerpen.
Artikel 13-Toepasselijk recht en uitleg.
1. Op onze aanbiedingen en op de met ons gesloten
overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. De eenvormige wet inzake de internationale koop
van roerende lichamelijke zaken alsmede de
eenvormige wet inzake de totstandkoming van
internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende lichamelijke zaken zijn niet van toepassing en
worden uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De Nederlandse tekst van deze algemene
voorwaarden prevaleert boven vertalingen ervan.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Contact

Pastoor Dubarstraat 9, 6181HZ Elsloo T: +31617482763 E: info@satelliet-service-limburg.nl

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.